xiaoqiao

xiaoqiao

  • 删除SQL Server 2000数据库的危险扩展

    发表于:2008-04-01   |  作者:xiaoqiao   

    本文将介绍删除SQL Server 2000的危险扩展的方法和恢复的方法。

  • 共1条记录