Tina Guo

Tina Guo

  • 研究人员利用最新微软漏洞

    发表于:2008-02-14   |  作者:Bill Brenner   |  翻译:Tina Guo   

    IT管理员配置微软二月份安全补丁的压力增加了,而漏洞研究人员正在寻找利用最新漏洞的方法。研究人员特别关注MS08-007中的WebDAV Mini-Redirector漏洞……

  • 共1021条记录