Johnny Yu

Johnny Yu

 • MinIO为VMware Tanzu带来高性能对象存储

  MinIO为VMware Tanzu带来高性能对象存储

  发表于:2020-09-20   |  作者:Johnny Yu   |  翻译:邹铮   
 • MinIO为VMware Tanzu带来高性能对象存储

  MinIO为VMware Tanzu带来高性能对象存储

  发表于:2020-09-20   |  作者:Johnny Yu   |  翻译:邹铮   
 • Synology America首席执行官称:我们需要更高的存储速度

  Synology America首席执行官称:我们需要更高的存储速度

  发表于:2019-10-13   |  作者:Johnny Yu   |  翻译:邹铮   
 • 昆腾的下一个目标:车载移动数据存储

  昆腾的下一个目标:车载移动数据存储

  发表于:2018-11-27   |  作者:Johnny Yu   |  翻译:邹铮   
 • 共4条记录