Jessica Lulka

Jessica Lulka

 • 2020年数据中心管理技巧

  2020年数据中心管理技巧

  发表于:2021-01-03   |  作者:Jessica Lulka   |  翻译:邹铮   
 • 跨混合IT进行有效实时监测的6个步骤

  跨混合IT进行有效实时监测的6个步骤

  发表于:2020-09-20   |  作者:Jessica Lulka   |  翻译:邹铮   
 • 正确续签托管合同的技巧

  正确续签托管合同的技巧

  发表于:2020-09-13   |  作者:Jessica Lulka   |  翻译:邹铮   
 • 数据中心液体冷却市场升温

  数据中心液体冷却市场升温

  发表于:2020-05-26   |  作者:Jessica Lulka   |  翻译:邹铮   
 • 了解主要的Linux OS组件

  了解主要的Linux OS组件

  发表于:2020-03-02   |  作者:Jessica Lulka   |  翻译:邹铮   
 • 2019年9大基础设施和运营技术谣言

  2019年9大基础设施和运营技术谣言

  发表于:2020-01-28   |  作者:Jessica Lulka   |  翻译:邹铮   
 • 刷新你的数据中心冷却词汇

  刷新你的数据中心冷却词汇

  发表于:2020-01-08   |  作者:Jessica Lulka   |  翻译:邹铮   
 • Gartner分析师列出应用程序迁移策略重点

  Gartner分析师列出应用程序迁移策略重点

  发表于:2019-12-23   |  作者:Jessica Lulka   |  翻译:邹铮   
 • Linux不仅仅是关于服务器管理

  Linux不仅仅是关于服务器管理

  发表于:2019-07-16   |  作者:Jessica Lulka   |  翻译:邹铮   
 • 数据中心GPU市场将增长,用于AI工作流程

  数据中心GPU市场将增长,用于AI工作流程

  发表于:2019-03-10   |  作者:Jessica Lulka   |  翻译:邹铮   
 • 共12条记录