CCH

CCH

  • ProSystem fx Knowledge Coach赢得2011年度税务和会计技术创新奖

    发表于:2011-07-19   |  作者:CCH   

    CCH公司制作的审计管理系统ProSystem fx Knowledge Coach获得了由美国注册会计师协会的“2011年度税务会计技术创新奖”。同时,CCH Mobile™也获得了荣誉奖。

  • 共1条记录